ลุ้น FREE รับ FAST

Array

กติกาและเงื่อนไข ลุ้น FAST

 • ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ ได้แก่
  – บุคคลทั่วไปและนิติบุคคลที่ซื้อและรับรถยนต์โตโยต้ารุ่นใดรุ่นหนึ่ง (ยกเว้น GR Supra / Alphard / Majesty / Coaster) จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36 (Motor Expo 2019) ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 62 – 10 ธ.ค. 62 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
  – บุคคลทั่วไปและนิติบุคคลที่จองรถภายในงานฯ และรับรถภายในวันที่ 31 ม.ค. 62
  – ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ที่ซื้อรถในเชิงพาณิชย์แบบขายกลุ่ม (Fleet) รถเช่า (Leasing) รถรับจ้าง รถใช้แล้วจากโตโยต้า ชัวร์ หรือรถที่ซื้อ-ขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ
 • ผู้ที่ซื้อและรับรถภายในระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับสิทธิ์จับรางวัล 1 คัน ต่อ 1 สิทธิ์ และบริษัทฯ จะนำข้อมูลของผู้ที่ได้รับสิทธิ์มาพิมพ์ชื่อลงในคูปองเพื่อนำมาจับรางวัลต่อไป โดยผู้โชคดีจะได้รับรถยนต์โตโยต้า CAMRY 2.5 HV Premium จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,809,000 บาท
 • บริษัทฯ จะจับรางวัลผู้โชคดีในวันที่ 17 ธ.ค. 62 เวลา 11.00 น. ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สนง.กรุงเทพฯ) ชั้น 41-43 ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 19 ธ.ค. 62 ผ่านทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/toyotamotor.th พร้อมทั้งส่งข้อความ (SMS) เพื่อแจ้งให้ผู้โชคดีทราบ
 • ในการรับรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารแสดงการออกรถจริง ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบจองรถยนต์ สัญญาซื้อขายรถยนต์ หรือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่มีชื่อผู้โชคดีเป็นผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อ หรือสำเนาสมุดจดทะเบียนที่ผู้โชคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรถตามเวลาที่กำหนดไว้ โดยให้ผู้แทนจำหน่ายที่ผู้โชคดีซื้อทำให้ผ่านระบบ เพื่อแสดงกับทางโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ภายในวันที่ 7 ก.พ. 62 เท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ลูกค้าจะได้รับการชี้แจงเงื่อนไขดังกล่าว เมื่อมีชื่อประกาศเป็นผู้โชคดีผ่านการติดต่อโดยเจ้าหน้าที่บริษัทเดนสุ ประเทศไทย
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด รางวัล หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด / ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งเป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากผู้โชคดีแจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมรายการ หรือยกเลิกการซื้อ-ขายรถยนต์ และ/หรือไม่ปฎิบัติตามกติกาและเงื่อนไขภายหลังจากที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไปจะได้รับรางวัลแทนทันที
 • ผู้โชคดียินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลและ/หรือรูปถ่ายในการเผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตามที่เห็นสมควร โดยจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข “รับ FAST”

 • FAST Loan approval : บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการฯ ขอมอบบริการสินเชื่อรถยนต์และการขออนุมัติสินเชื่อล่วงหน้า (Pre-approval) รู้ผลเร็วภายใน 30 นาที เพียงผู้สมัครเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  กรณีผู้มีรายได้ประจำ
  – บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ / สำเนาทะเบียนบ้าน
  – สลิปเงินเดือนปัจจุบัน / หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท / สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

  กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  – สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า อายุไม่เกิน 6 เดือน
  – สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
  – สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
  – สำเนา ภ.พ.30 (ถ้ามี)
   
 • FAST Car Delivery : สำหรับผู้ที่จองหรือซื้อรถที่บูธโตโยต้าภายในงานฯ สามารถรับรถได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นรถและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายของแต่ละวัน